Map of Greece under Roman Rule

A= Achaïa
Cyclades
F= Laconia
1) Aegaera
1) Aegiale 1) Asopus
2) Aegium
2) Andros 2) Boiai
3) Bura
3) Gyaros 3) Gythium
4) Dyme
4) Los 4) Lacedaemon (Sparta)
5) Patrae
5) Melos
6) Pellene
6) Minoa G= Locris
uncertain mint
7) Myconos 1) Opus

8) Naxos
B= Arcadia 9) ParosH= Mégaris

10) Pholegandros 1) Aegosthena
J= Argolis 11) Seriphos 2) Megara
1) Argos
12) Syphnos 3) Pagae
2) Cleonae
13) Syros
3) Epidaurus
14) Tenos H= Messenia
4) Hermione 15) Thera 1) Asine
5) Troezen
2) Cyparissia

De= Delphi 3) Messene
C= Attica
4) Mothone
1) Athens
Elis 5) Pylus
2) Aegina
1) Céphalonia 6) Thuria

2) Elis
D= Boeotia 3) Zacynthus Si= Sicyone
1) Tanagra


2) Thebes
Epirus Thessaly

1) Buthrotum 1) Larissa
E= Corcyra
2) Cassope 2) Magnetes
1) Corcyra 3) Nicopolis 3) Peparethus

4) Phoenice koinon of Thessaly
Co= Corinth


Aetolia
Crete


1) Cnossus 1) Apollonia
2) Gortyna

3) Cydonia Euboea
4) Lyttus 1) Carystus
5) Hierapytna 2) Chalcis
6) Polyrhenium 3) Eretria
7) Lyttus

8) Axus

9) Lappa

10) Latus

koinon of Crete